t
o
n
y
a
n
g
'
s
 
w
e
b
l
o
g


SEP

25

2006


zhaoxing drum tower

rongjiang to congjiang to luoxiang to zhaoxing:


leaving rongjiang


rongjiang to congjiang view


fishing village


luoxiang to zhaoxing transport

i arrive in zhaoxing: