t
o
n
y
a
n
g
'
s
 
w
e
b
l
o
gwaiting for train (tokyo)


my grandfather


8 years wait...smelly tofu!


yianxuji


roosevelt road, xindian


recycled bottle dragon, chiang kai-shek memorial